Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.  Obj. 13,18 Dnia 16 lipca 1915 zmarła Ellen G. White - Posłaniec Pana - współzałożycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i od tej daty możemy liczyć na zmienianie stanowiska w stosunku do Koscioła rzymsko-katolickiego i papiestwa. Było to i jest wynikiem ciągłego dialogu ekumenicznego z Światową Radą Kościołów i z Watykanem. Podaję tylko dwa przykłady, chociaż takich jest bardzo dużo: 1. Usunięcie z zasad wiary (kredo) zasady dotyczącej papiestwa: Rocznik GC 1910 rok, wstęp do fundamentalnych zasad, 13 zasada, strona tytułowa. PODSTAWOWE ZASADY ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO według zmarłego  Uriah Smith. Adwentyści dnia siódmego nie mają kredo, ale Biblię; mają dobrze zdefiniowane punkty wiary, na podstawie których czują się przygotowani aby dać odpowiedź  "każdemu, kto ich o to prosi". Następujące propozycje  mogą być traktowane jako podsumowanie głównych cech ich religijnej wiary, które są, o ile wiadomo, z jednomyślnością całego ciała (GC). Wierzą: - 13. Że człowiek grzechu, papiestwo, zamyślał, aby zmienić czasy i prawa (prawo Boga, Dan, 7,25) i wprowadził w błąd prawie całe chrześcijaństwo w odniesieniu do czwartego przykazania, stwierdzamy, że proroctwo dotyczące reformy pod tym względem należy wypełnić wśród wierzących tuż przed przyjściem Chrystusa. Izaj. 56: 1,2; 1 Piotra 1: 5; Obj. 14:12 itd. 13. That as the Man of sin, the papacy, has thought to change times and laws ( the law of God, Dan, 7,25), and has misled almost all Christendom in regard to the fourth commandment, we find a prophesy of reform in this respect to be wrought among believers just before the coming of Christ. Isa. 56:1,2; 1 Peter 1:5; Rev. 14:12, etc. http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1910.pdf  2. Zmiana podejścia do dotychczasowego tłumaczenia słów VICARIUS FILII DEI 1. Donacja Konstantyna Wielkiego bardzo wyraźnie używa tytułu papieskiego VICARIUS FILII DEI. źródło: Czytaj więcej o donacji: 2. Książka - WIELKI BÓJ - E.G.White - Wydawnictwo ZNAKI CZASU  Warszawa 2019 strona 416 3. Książka - APOKALIPSA - Jonatan Dunkel - Orion plus - 2002 - Jakie jest ukryte znaczenie apokaliptycznych Bestii? - W jakim celu zmieniono przykazania Boże? - Czy jest ktoś, kto pragnie ograniczyć naszą wolność i demokrację? "Książkę »Apokalipsa« polecam wszystkim, którzy w przystępny sposób chcą się zapoznać z tą najbardziej proroczą i tajemniczą księgą Pisma Świętego. Czyta się ją jak porywającą powieść sensacyjną, choć taką powieścią nie jest. Jest natomiast przekazem prawd biblijnych, które są drogowskazem do zbawienia. Książka w interesujący sposób odczytuje prorocze znaki czasu". prof. dr hab. Bernard Koziróg 5. Liczba człowieka - ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου(Obj.13,18) greckie słowo ἀριθμὸς znaczy: suma odpowiedników liczbowych liter w wyrazie. Według słownika grecko-polskiego Tom I str 325. Przez adwentystyczny ekumenizm, Vicarius Filii Dei musiał być usunięty z nauczania. Grupa ludzi w GC manipuluje fundamentalnymi zasadami i głosowaniem. 1. Fundamentalne zasady nie są już fundamentalne, gdyż jest ich ciągła zmiana, co pokazałem tylko na jednym przykładzie, usunięcia zasady 13 z roku 1910. Można, to było zrobić podobnie jak Konstytucja USA, która jest niezmienna, tylko są dopisywane poprawki. 2. Głosowania nad zmianami dokonuje sie na zasadzie większości. Osoby głosujące przeciw muszą zaakceptować nową wersję zasad lub opuścić Kościół. Jednomyślność kościoła apostolskiego i pionierów adwentyzmu została porzucona. Manipulowanie głosowaniem było szczególnie widoczne na GC 2015. Tak samo w lokalnych zborach nie ma jednomyślności, gdzie na 100 członków zboru bierze udział 20 w Zebraniu Zborowym a większość tego zebrania , to jest 11 osób decyduje o uchwałach zborowych. W ten sposób pogrzebano jednomyślność. “Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, Dzieje Apostolskie 15:25 Wnioski: 1. przestać zmieniać zasady wiary 2.wprowadzić jednomyślność czyli 100% musi się zgodzić 3. wprowadzić  do wszelkich Rad starszych jak to jest zapisane w Piśmie Świetym. Komentarz jest na stronie pierszej “Przestać żyć kłamstwem!” Może ktoś z hierarchii coś napisze na ten temat?