Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: Dobrze. Oto ja, stosownie do waszego życzenia, będę się modlił do Pana, Boga waszego, i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie; nic przed wami nie zataję. Jer. 42,4 Trzy życzenia noworoczne 2021 dla Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Dla wszystkich decydentów. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić (2 Moj. 20,8). Życzenie pierwsze: Zamknij Pastorze w szabat sklep internetowy ZNAKI CZASU. Wiele osób prowadząc takie sklepy, prowadzi je w systemie, 24/6 czyli, sześć dni handlujemy a siódmego odpoczywamy. Adwentyści, którzy święcą szabat powinni być przykładem a nie zgorszeniem w tym punkcie. Przykład: Sklep kolonialny Wojciecha Cejrowskiego jest zamknięty w niedziele i święta. https://sklepkolonialny.com/ Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. (Jan 15,15). Życzenie drugie: Wprowadź Pastorze jawność posiedzeń Rad Zboru. Posiedzenia Rady Zboru nie mogą być tajne ani tajne wszelkie zapisy z tych posiedzeń. Wszyscy członkowie Zboru, którzy mieli prawo wyboru członków Rady Zboru muszą mieć prawo do biernego udziału we wszystkich posiedzeniach Rady Zboru. Przykład: Wyborcy organu kolegialnego (Rada Miasta) mają prawo brać bierny udział w posiedzeniach Rady Miasta w demokratycznych państwach.  Zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać tylko z ustaw. Jawność ta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. https://www.rp.pl/artykul/1200060-Mieszkancy-maja-prawo-nie-tylko-do-udzialu-w-sesjach-rady-gminy.html Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? ( 2 Kor. 6,14 ) Życzenie trzecie: Wyprowadź Pastorze Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce ze wszelkich organizacji, które propaguję w swoich statutach ekumenizm, a szczególnie z Polskiej Rady Ekumenicznej oraz opublikuj listę organizacji, do których hierarchia Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce zapisała Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, wraz z ich statutami.