Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.  Oz. 4,6 1. Idea Antychrysta w kulturze współczesnej - Stefan Ewertowski - Olsztyn 2010, - Biblioteka Wydziału Teologii Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 57, stron 448 2. Trójjedyny, traktat o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym -  Jan Szczurek - Kraków 2003 - Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej. stron 398. 3. Rewolucja ekumeniczna - Robert McFee Brown - Warszawa 1970 - Istytut Wydawniczy PAX - stron 416 4. Jezuici w historii kryzysu jednego sumienia - A.Tondi - 1961 - Książka i wiedza - stron 376 5. O kościele - Jan Hus - Lublin 2007 - Towarzystwo Naukowe KUL - stron 268 6. “Aby lud był jeden ...” Eklezjologia Jana Husa w traktacie De ecclesia - Krzysztof Moskal - Lublin 2003 - Towarzystwo Naukowe KUL - stron 312 7. Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40 - Ks. Piotr Jaworski - Wydawnictwo KUL 2016 - stron 266 8. Ład i wykluczenie, Cluny i społeczność chrześcijańska wobec herezji, judaizmu i islamu (1000 - 1150) - Dominique Iogna-Prat - Wydawnictwo Benedyktów TYNIEC 2013 - stron 624 9. Teologia świątyni w ewangeli św. Marka - Mieczysław Mikołajczak - Poznań 2004 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Poznań - stron 256 10. Historya Reformacyi szesnastego wieku - dr J.H. Merle d’Aubigne - Reprint z roku 1886 Cieszyn - Nakładem  “Ewangelickiego towarzystwa oświaty ludowej”  - tom 1-3. stron 912 11. Droga do Chystusa - Ellen G. White - Warszawa 1991 - Wydawnictwo ZNAKI CZASU - stron 124 12. The Secret Terrorist - Bill Hughes - USA - stron 151, link do książki:  The Secret Terrorist 13. Owoce wilków pdf. Czy korzystajac z Pisma jesteś w stanie rozróżnić pomiędzy wilkiem a pasterzem? Może wydawać się to absurdalnym pytaniem, czy jednak zbadałeś Pismo, by prowadziło cię ono i w tej kwestii? W tym studium przyjrzymy sie owocom i cechom charakterystycznym wilka, najemnika oraz Dobrego Pasterza. stron 6. POBIERZ 14. Eschatologia trynitarna - Izabella Smentek - Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2012. Reflekscja nad teologią trynitarną, swoiste wyzanie , by na nowo przemyśleć przyszłość i nadzieję jednostki i wspólnoty ludzkiej, włączone w relacje interpersonalne z Osobami Boskimi. Eschatologia ujęta z punktu widzenia trynitarnego. Tajemnica życia wiecznego jako uczestnictwa w życiu Boga Trójosobowego. stron 272 15. Trójca Święta i tajemnica egzystencji. Znak świątyni czyli o obecności Boga. -  Jean Danielou -Wydawnictwo Znak Kraków 1994, stron 140 Francuski teolog, kardynał, jezuita, pionier odnowy teologii katolickiej przez powrót do źródeł biblijnych. Wyjątkowa pozycja wprowadzająca myśłi protestanckie i prawosławne. Szczególnie podkreślam ostatni rozdział ŚWIĄTYNIA NIEBIAŃSKA, temat bardzo bliski adwentystom wprowadzający nową świeżość w tym temacie. “Wraz z Nim (Chrystusem) ludzkość wkracza do świątyni niebieskiej, to znaczy do pleromy istot duchowych, będących świątynią, chwałą, w łonie której przebywa Trójca Święta.” 16. TRÓJJEDYNY BÓG. Teologia trynitarna. Gisbert Greshake. - Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Kięgarni Archidiecezjalnej. Wrocław 209. str. 512 „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” Właśnie wyznanie trójjedynego Boga i Jego potrójnego dzieła zbawienia jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Autor, Gisbert Greschake, podjął trud ukazania, że Trójca Święta jest nie tylko przedmiotem wyznania i uwielbienia, lecz także kluczem do rozumienia całej rzeczywistości. Swą naukową rozprawę dzieli na trzy części. W części I rozpatruje rozumienie i koncepcje Trójcy Świętej w ujęciu historycznym, po czym w części II podejmuje próbę ukazania znaczenia trynitarnej wiary w Boga dla całości wiary chrześcijańskiej, by w III z kolei części zastanowić się nad problemem znaczenia wiary w trójjedynego Boga dla wyjaśnienia rozumienia człowieka i świata, dla znalezienia orientacji w rzeczywistości. 17. Lew kontra Święty. Historia pewnej wrogości. Paweł Basiński. Wydawnictwo MARGINES. 2013. str.560 Na przełomie XIX i XX wieku były w Rosji dwa miejsca, do których ciągnęły pielgrzymki: Jasna Polana i Kronsztad. Dlaczego tłumy ludzi szły właśnie do Lwa Tołstoja i do ojca Jana Kronsztadzkiego? Znany pisarz i publicysta Pawieł Basiński, autor bestselleru Lew Tołstoj. Ucieczka z raju (za który otrzymał nagrodę Bolszaja Kniga) przedstawia historię wzajemnych relacji najznakomitszego wówczas pisarza i kapłana najbardziej ukochanego przez lud, którzy stali się zagorzałymi wrogami. Na czym polega religia Tołstoja? Czy Cerkiew nałożyła na niego ekskomunikę? Jak wyglądały słynne wspólne spowiedzi Jana Kronsztadzkiego? Czy istotnie był cudotwórcą, czy to tylko legenda? Książkę ilustrują unikatowe fotografie ze zbiorów Państwowego Muzeum Lwa Tołstoja w Moskwie i z Centralnego Państwowego Archiwum Dokumentów Audiowizualnych w Sankt Petersburgu. Przytaczam w swojej książce cytat z dziennika Jana Kronsztadzkiego z 1908 roku, gdzie prosi on Boga, żeby zabił Lwa Tołstoja. Sam fakt, że kapłan modli się do Boga o śmierć innego człowieka, jest bezprecedensowy. Świadczy o tym, jak bardzo Jan Kronsztadzki nie lubił, powiem więcej, nienawidził Tołstoja. W swoich licznych kazaniach, artykułach, broszurach nazywał go szatanem, fałszywym lisem, lwem ryczącym, który chce pożreć rosyjską młodzież. Uświadomiłem sobie, jaka to mocna historia Pamiętaj o dwóch rosyjskich chłopach Vasily Kirillovich Syutayev ( Sutaev) i Timofei Mikhailovich Bondarev (3 kwiecień 1820-3 listopad 1898), o których powiedział Lew Tołstoj: "W całym moim życiu, było tylko dwóch Rosjan, myślących ludzi, którzy wpłynęli bardzo na moją moralność, wzbogacając moje myślenie, i rozjaśniając mi widok tego świata. Ci ludzie nie byli rosyjskimi poetami, naukowcami czy też kaznodziejami, ale znaczące jest to, że żyją oni obecnie i spędzili całe swoje życie pracując na ziemi - są to chłopi Syutayev i Bondarev."( What Then Must We Do? - Leo Tolstoy p.45). Jest tutaj opisana rozmowa Lwa Tołstoja z Syutajevem, która istotnie wpłynęła, na myślenie Tołstoja, z czego powstała dość pokaźna literatura.  Obaj chłopi należeli do Subbotników (Sabatystów - Sabbatarian). Bardzo ciekawa książka opisująca życie religijne Lwa Tołstoja "Lew kontra Święty". Tocząca się wojna między duchowieństwem a klerem trwa od wieków, i nic nie wskazuje, aby kler uznał jakiekolwiek prawa laikatu. 17. Okruchy filozoficzne. Chwila. SOREN KIERKEGAARD Kierkegaard bronił (…) chrześcijaństwa, ściślej: jego radykalnie ponadhistorycznego charakteru. Z tego też powodu takie pojęcia, jak: „chrześcijańskie państwo”, „chrześcijańska sztuka”, „chrześcijańskie społeczeństwa” – są dlań puste i, co wychodzi na to samo, są wypaczeniem idei chrześcijaństwa, to znaczy chrystianizmu. Każda instytucjonalizacja relacji jest dlań przejawem braku zaufania ludzi do siebie, jest przejawem depersonalizacji stosunków międzyludzkich, dowodem zaniku zegzystencjalizowanej wiary, przejawem psychologicznej i empirycznej dążności do uzyskania gwarancji i totalnej racjonalizacji powtarzanych aktów wiary, jest szukaniem gwarancji w opozycji do ryzyka i niepewności. To pseudokonieczność obrony przed siłami zewnętrznymi tego, czego się bronić nie da, zrodziła elitę, która tworzy i ogarnia zupełnie nową teorię, wyalienowując ją i siebie z idei chrześcijańskiej. Antychrystem okazuje się nie ateista, lecz instytucja Kościoła wraz z wszystkimi przyległościami.( Wydawnictwo Marek Derewiecki ) Pozycje w języku angielskim. 1. The Greatest Conspiracy - NEIL C. LIVINGSTON This book will accurately trace the history of Satan’s cunning strategy, his defeats and often tragic victories, in his warfare against Christ’s remnant people.   Although this work recites the Preface -v- history of apostasy in the Seventh-day Adventist Church from the turn of the century, it will more directly focus on the subtle apostasies of the last fifty years of the twentieth century – ”the Omega of deadly heresies.”.... ...To expose Satan's final masterpiece of deception against the last true church, “which keep the commandments of God, and the faith of Jesus,” and who have “the testimony of Jesus Christ,” and to bring courage for the crisis to the remnant scattered abroad, is the intent and purpose of this work, and the fervent prayer of the author.  Neil C. Livingston pobierz plik w PDF: 2 “OUR AUTHORIZED BIBLE VINDICATED” by BENJAMIN G. WILKINSON, PH.D - Nasza autoryzowane biblia bez nagany i skazy. Pierwszy zły krok. Mówiąc o próbie usunięcia nazwy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z czasopisma „America Sentinel” w 1890 roku, aby czasopismo stało się bardziej popularne wśród innych wyznań, Ellen White oświadczyła: „Ta polityka jest pierwszym krokiem z rzędu niewłaściwych kroków”. (Counsels to Writers and Editors, strona: 96). W kontekście tego świadectwa Ellen White mówiła o „złych krokach” prowadzących braci na drogą do ekumenicznych więzi z kościołami współczesnego Babilonu. „Zasady, które były do tej pory w „American Sentinel”  to wspieranie szabatu, a następnie rozpoczęto mówić o zmianach w tych zasadach, „ wykonują pracę, która do nich nie należy, aby ją wykonywali” ostrzegła Ellen White. "Podobnie jak Uzza, próbują podtrzymać arkę, która należy do Boga i znajduje się pod Jego specjalnym nadzorem." (ibid., Counsels to Writers and Editors, strona: 96). Pomimo zachowywanej ostrożności, zmiany w podejściu do innych kościołów rzeczywiście spowodowały głęboki niepokój wśród tradycyjnych adwentystów: „… nasze bliskie braterstwo ze Światową Radą Kościołów, kościołami Babilonu i lokalnymi środowiskami duchownych prawie zamknęły nasze usta na ogłoszenie wyraźnego przesłania do świata, które uczyniło nas resztką Bożego Kościoła dla tego ostatniego pokoleniu ”(Spear 1993: 29). . 4. Ronald L. Lawson Ph.D., Professor Emeritus, Queens College, CUNY Papers on Seventh-day Adventism, with some comparisons with Mormons and Witnesses 5. The Ecumenism in SDA Church 6. Relacje adwentystów z innymi kościołami. Adventist Relations With Other Churches.